年度
 2022 
 2021 
 2020 
 2019 
 2018 
 2017 
 2016 
 2015 
 以前 
当前位置: 首页>>研究成果>>学术论文>>2021

1.Guowei Zhou, Huihui Ji, Zhi Yan, Penghua Kang, Zhilan Li, Xiaohong Xu. Dimensionality control of magnetic coupling at interfaces of cuprate-manganite superlattices. Mater. Horiz., 8, 2485-2493 (2021).

 

2.Baohua Lv, Zhi Yan, Wuhong Xue, Ruilong Yang, Jiayi Li, Wenjuan Ci, Ruixue Pang, Peng Zhou, Gang Liu, Zhongyuan Liu, Wenguang Zhu, Xiaohong Xu, Layer-Dependent Ferroelectricity in 2H-Stacked Few-Layer α-In2Se3, Mater. Horiz. 8, 1472-1480 (2021).

 

3.Fang Wang, Huan Yang, Huisheng Zhang, Jie Zhou, Juanjuan Wang, Liyan Hu, Dingjiang Xue, Xiaohong Xu, One-Pot Synthesis Enables Magnetic Coupled Cr2Te3/MnTe/Cr2Te3 Integrated Heterojunction Nanorods, Nano Lett. 21, 7684-7690 (2021).

 

4.Huisheng Zhang, Yingying Wang, Wenjia Yang, Jingjing Zhang, Xiaohong Xu, and Feng Liu, Selective Substrate-Orbital-Filtering Effect to Realize the Large-Gap Quantum Spin Hall Effect, Nano Lett. 21 (13), 5823-5833 (2021).

 

5.Wuhong Xue, Qitao Jiang, Fakun Wang, Ri He, Ruixue Pang, Huali Yang, Peng Wang, Ruilong Yang, Zhicheng Zhong, Tianyou Zhai, Xiaohong Xu, Discovery of Robust Ferroelectricity in 2D Defective Semiconductor α‑Ga2Se3, Small, 2105599 (2021).

 

6.Huihui Ji, Guowei Zhou, Xiaojiao Wang, Jun Zhang, Penghua Kang, Xiaohong Xu. Electric-Field reversible switching of the exchange spring and exchange bias effect in SrCoO3−x/La0.7Sr0.3MnO3 heterostructures. ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 15774-15782 (2021).

 

7.Jun Zhang, Wuhong Xue, Tiancong Su, Huihui Ji, Guowei Zhou, Fengxian Jiang, Zhiyong Quan, and Xiaohong Xu. Nanoscale Magnetization Reversal by Magnetoelectric Coupling Effect in Ga0.6Fe1.4O3 Multiferroic Thin Films. ACS Appl. Mater. Interfaces(封面论文), 13, 18194-18201 (2021).

 

8.Baohua Lv, Wuhong Xue, Zhi Yan, Ruilong Yang, Hao Wu, Peng Wang, Yuying Zhang, Jiani Hou, Wenguang Zhu, Xiaohong Xu, Control of Photocurrent and Multi-State Memory by Polar Order Engineering in 2H-Stacked α-In2Se3 Ferroelectric, Science China Materials, 65(6): 1639-1645 (2022).

 

9.Zhengyu Xiao, Zhiyong Quan, Wei Zhang, Dong Li, Huihui Liu, Guowei Zhou, Jun Zhang, Fei Zhang, Xia Liu, Xiaohong Xu, Mingzhong Wu, Experimental observation of topological Hall effects in compensated ferrimagnet-heavy metal layered structures, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 64, 287511 (2021).

 

10.Huisheng Zhang, Wenjia Yang, Yingying Wang, and Xiaohong Xu, Tunable topological states in layered magnetic materials of MnSb2Te4, MnBi2Se4, and MnSb2Se4, Phys. Rev. B, 103(9), 094433-094441 (2021).

 

11.Zhi Yan, Xin Jia, Xiaowen Shi, Xinlong Dong and Xiaohong Xu, Barrier-dependent electronic transport properties in two-dimensional MnBi2Te4-based van der Waals magnetic tunnel junctions, Appl. Phys. Lett., 118, 223503 (2021).

 

12.Huifang Wang, Jun Zhang, Qingchong Zhang, Hao Wu, Xiaohong Xu, Ultrathin Al2O3 modifying the interface of ZnO nanorod arrays/Cu2O heterojunction for enhanced photoelectrochemical performance, Applied Surface Science, 545, 149082 (2021).

 

13.Dong Li, Baoshan Cui, Xiaobin Guo, Zhengyu Xiao, Wei Zhang, Xiaoxiong Jia, Jinyu Duan, Xu Liu, Jie Chen, Zhiyong Quan, Guoqiang Yu, and Xiaohong Xu, Field-free spin-orbit torque driven multi-state reversal in wedged Ta/MgO/CoFeB/MgO heterostructures, APL Materials, 9, 071108 (2021).

 

14.Tiancong Su, Jun Zhang, Wei Zhang, Yingying Wang, Huihui Ji, Xiaojiao Wang, Guowei Zhou, Zhiyong Quan, and Xiaohong Xu , Spontaneous positive exchange bias effect in SrFeO3-x/SrCoO3-x epitaxial bilayer, Rare Metals, 40(7), 1858-1864 (2021).

 

15.Liyan Hu, Lifang Yu, Huan Yang, Xian Xu, Fang Wang & Xiaohong Xu, Room-temperature ferromagnetism enhancement in Fe-doped VSe2 nanosheets synthesized by a chemical method, Rare Metals, 40, 2501-2507 (2021).

 

16.Huihui Ji, Guowei Zhou, Jun Zhang, Xiaojiao Wang, Xiaohong Xu. Reversible control of magnetic and transport properties of NdNiO3-x epitaxial films. J. Rare Earth. 39, 317-322 (2021).

 

17.Fengxian Jiang, Haiyun Zheng, Lanfang Wang, Lijuan Yan, Yanan Wang, Xiaoyuan Chen, Xiaohong Xu, Enhanced photoelectric performance in a CdO/ZnO/Ag heterostructure thin film photoanode, Vacuum, 185, 109951 (2021).

 

18.Ming Yang, Chengling Ding, Yangyang Liu, Qianhui Bai, Enhanced electro-oxidation of urea using Ni-NiS debris via confinement in carbon derived from glucose, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 618, 126425 (2021).

 

19.Yueyue Cao, Lanfang Wang, Moyan Chen and Xiaohong Xu, W2N/WC composite nanofibers as an efficient electrocatalyst for photoelectrochemical hydrogen evolution, RSC Advances, 11, 20285 (2021).

 

20.Hao Wu, Derong Li, Bingxin Zhao, Shuping Guan, Xu Jing, Yufang Ding, Gaili Fan, Magnetic covalent organic framework nanocomposites as a new adsorbent for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water and food samples†,Analytical. Methods, 13, 2847 (2021).

 

21.Yulei Han , Shiyang Sun, Shifei Qi, Xiaohong Xu, Zhenhua Qiao, Interlayer ferromagnetism and high-temperature quantum anomalous Hall effectin p-doped MnBi2Te4 multilayers, Phys. Rev. B, 103245423 (2021).

 

22.Weinan Lin, Liang Liu, Qing Liu, Lei Li, Xinyu Shu, Changjian Li, Qidong Xie, Peiheng Jiang, Xuan Zheng, Rui Guo, Zhishiuh Lim, Shengwei Zeng, Guowei Zhou, Han Wang, Jing Zhou, Ping Yang, Ariando, Stephen J. Pennycook, Xiaohong Xu, Zhicheng Zhong, Zhiming Wang, Jingsheng Chen. Electric Field Control of the Magnetic Weyl Fermion in an Epitaxial SrRuO3 (111) Thin Film. Adv. Mater., 2101316 (2021).

 

23.Baoru Bian, Li Jin, Qiang Zheng, Fang Wang, Xiaohong Xu, Juan Du, Exchange-coupled nanocomposites with novel microstructure and enhanced remanence by a new approach, Journal of Materials Science & Technology, 79, 118-122 (2021).

 

24.Rui Guo, Lingling Tao, Ming Li, Zhongran Liu, Weinan Lin, Guowei Zhou, Xiaoxin Chen, Liang Liu, Xiaobing Yan, He Tian, Evgeny Y. Tsymbal, Jingsheng Chen. Interface-engineered electron and hole tunneling. Sci. Adv., 7, eabf1033 (2021).

 

25.Deqiang Yin, Chaochao Dun, Huisheng Zhang, Zheng Fu, Xiang Gao, Xianliang Wang, David J. Singh, David L. Carroll, Yang Liu, Mark T. Swihart, Binary and Ternary Colloidal Cu-Sn-Te Nanocrystals for Thermoelectric Thin Films, Small, 2006729 (2021).

 

26.Changjin Wu, Xiaoli Li, Xiaohong Xu, Bo Wha Lee, Seung Chul Chae and Chunli Liu, Self-rectifying resistance switching memory based on a dynamic p–n junction, Nanotechnology, 32, 085203 (2021)

 

27.Bingchao Yang, Rongxin Sun, Xiangjun Li, Mengdong Ma, Xiaoran Zhang, Zhixiu Wang, Wencai Yi, Zhuo Zhang, Ruilong Yang, Hairui Sun, Guoying Gao, Yanhui Chu, Zhisheng Zhao & Xiaobing Liu. Rapid fabrication of hierarchical porous SiC/C hybrid structure: toward high-performance capacitive energy storage with ultrahigh cyclability, Journal of Materials Science, 56, 16068–16081 (2021).

 

28.Jinzeng Wang, Carole Daiguebonne, Yan Suffren, Stéphane Freslon, Guillaume Calvez, Kevin Bernot, Olivier GuillouNew, lanthanide-based coordination polymers with 2,5-dihydroxyterephthalate, Inorganica Chimica Acta, 527, 120594 (2021).

 

29.江凤仙纪丽飞仝瑞雪Co掺杂对脉冲激光沉积CdO薄膜结构及性能的影响稀有金属457):821-8272021.

 

30.全志勇陈翰韬张伟刘慧慧许小红非线性反铁磁Mn3Sn多晶薄膜的反常霍尔效应研究,稀有金属456):680-6862021.

 

31.张会生,杨文佳,王颖颖,张晶晶,许小红,层状磁性拓扑绝缘体VBi2Te4的第一性原理研究,稀有金属45 9),1077-10852021.

 

32.吴昊关舒萍杨柳李德蓉硝基修饰磁性共价有机框架聚合物对牛奶中5种氟喹诺酮类抗生素的检测分析实验室406):697-7022021.

 

33.李小丽许小红材料类通识课导向式教学的探索与实践 [J]. 大学教育, 2095-343711-0045-032021.

 

34.王兰芳,曹越越,李晓丹,王艺,李宇嘉 NiPt/Pt多层纳米线优异的电催化甲醇甲酸性能 中国科技在线 16. 122021

 

35.吕艳萍,杨柳,吴昊,史彦涛, 多晶GeSe薄膜的制备及在太阳能电池中的应用, 化学通报 84: 82021

 

36.李小龙 裴雅儒 梁瑞梅, 多功能 NaLuF4@Ag2S 复合纳米探针制备及应用研究, 电子显微学报658-664, 40: 62021

 

37.李小丽, 许小红, 多视角论研究生综合素质提升, 教育现代化 92: 112021