年度
 2022 
 2021 
 2020 
 2019 
 2018 
 2017 
 2016 
 2015 
 以前 
当前位置: 首页>>研究成果>>学术论文>>2019

1.Bin Zhang, Fei Fan, Wuhong Xue, Gang Liu, Yubin Fu, Xiaodong Zhuang, Xiaohong Xu, Junwei Gu, Runwei Li, Yu Chen, Redox gated polymer memristive processing memory unit, Nat. Commun. 10, 736 (2019)

 

2.Jun Zhang, Guowei Zhou, Zhi Yan, Huihui Ji, Xiaoli Li, Zhiyong Quan, Yuhao Bai, Xiaohong Xu, Interfacial Ferromagnetic Coupling and Positive Spontaneous Exchange Bias in SrFeO3-x/ La0.7Sr0.3MnO3 Bilayers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 26460-26466(2019)

 

3.Huisheng Zhang, Yaohui Ning, Wenjia Yang, Ruiqiang Zhang, Xiaohong Xu, Topological phase transition induced by px,y and pz band inversion in a honeycomb lattice, Nanoscale, 11, 13807-13814(2019)

 

4.Rui Wang, Zhengyu Xiao, Huihui Liu, Zhiyong Quan, Xiao Zhang, Meimei Wang, Mingzhong Wu, Xiaohong Xu, Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy and spin-orbit torque in Ta/Pt/Co/Ta multi-layered heterostructures through interfacial diffusion, Appl. Phys. Lett., 114, 042404 (2019)

 

5.Lanfang Wang, Weiqi Zhu, Wenbo Lu, Lina Shi, Rui Wang, Ruixue Pang, YueYue Cao,Fang Wang,Xiaohong Xu,One-step electrodeposition of AuNi nanodendrite arrays as photoelectrochemical biosensors for glucose and hydrogen peroxide detectionBiosens. Bioelectron., 142,111577(2019).

 

6.Lanfang Wang, Wenbo Lu, Weiqi Zhu, Hao Wu, Fang Wang, Xiaohong XuA photoelectrochemical sensor for highly sensitive detection of glucose based on Au–NiO1–x hybrid nanowiresSensors & Actuators: B. Chemical, 304. 1273302019

 

7.Xuedong Wei , Na Li , Nan LiuUltrathin NiFeZn-MOF nanosheets containing few metal oxide nanoparticles grown on nickel foam for effificient oxygen evolution reaction of electrocatalytic water splittingElectrochimica Acta318957-9652019

 

8.Huisheng Zhang, Wei Qin, Mingxing Chen, Ping Cui, Zhenyu Zhang, Xiaohong Xu, Converting a two-dimensional ferromagnetic insulator into a high-temperature quantum anomalous Hall system by means of an appropriate surface modification, Phys. Rev. B, 99 (16), 165410-165415 (2019)

 

9.Guowei Zhou, Huihui Ji, Yuhao Bai, Zhiyong Quan and Xiaohong Xu, Intrinsic exchange biaeffect in strain-engineered single antiferromagnetic LaMnO3 films, Sci. China Mater., 7, 1046-1052 (2019)

 

10.Xiufang Qin, Caiyun Sui, Lanxin Di, Lanfang Wang, Xiaohong Xu, Studies on preparation and properties of low temperature phase of MnBi prepared by electrodeposition, J. Alloy. Compd., 787: 1272-1279 (2019)

 

11. Huisheng Zhang, Yaohui Ning, Wenjia Yang, Jiayong Zhang, Ruiqiang Zhang, and Xiaohong Xu, Possible realization of high-temperature and multichannel quantum anomalous Hall effect in graphene/CrBr3 heterostructures under pressure, Phys. Chem. Chem. Phys, DOI: 10.1039/C9CP03219C (2019)

 

12. Ping Sheng,Yali Xie,Yuhao Bai,Baomin Wang,Lei Zhang,Xingcheng Wen,Huali Yang,Xiaoyuan Chen,Xiaoguang Li,and Run-Wei LiMagnetoelastic anisotropy of antiferromagnetic materialsAppl. Phys. Lett. 115, 242403 (2019)

 

13.Fanfan Du, Yanchun Li, Xiaoli Li, Jie Yang, Yuhao Bai, Zhiyong Quan, Chunli Liu, Xiaohong Xu, Resistive switching and its modulating ferromagnetism and magnetoresistance of a ZnO-Co/SiO2-Co fifilm Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 489,165445(2019)

 

14.Zhi Yan, Ruiling Gao, Maozhi Chang, Shifei Qi, Xiaohong Xu,Dramatically enhanced carrier mobility and Curie temperature in n-p codoped ZnO by proximity effect,Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 496,165966(2019)

 

15.Jiuping Fan, Jia He, Xiaoyan Zhang, Wenjie Dong, Yuhao Bai, Xiaohong Xu, Inserting a nonmagnetic spacer layer in Nd2Fe14B/α″-(FeCo)16N2 bilayers significantly improves their coercivityApplied Physics A., 125(2): 111(2019)

 

16.Wuhong Xue, Xiaohong Xu, Gang Liu, Solid-state electrochemical process and performance optimization of memristive materials and devices, Chemistry, 1, 44-68 (2019)

 

17.Xuedong Wei,Na Li,Tungsten carbide/carbon composites coated with little platinum nano particles derived from the redox reaction between in-situ synthesized WC 1−x and chloroplatinic acid as the electrocatalyst for hydrogen evolution reaction,Applied Surface Science,0169-4332(2019)

 

18.Hao Wu, Yanli Liu, Jianzhong Chang, Bingxin Zhao, Yaoxing Huo, Zhuliang Wang, Yating Shi, Extraction of Five Fluoroquinolones in Eggs by Magnetic Solid-Phase Extraction with Fe3O4–MoS2 and Determination by HPLC-UV, Food Anal Method, 12, 712-721 (2019)

 

19.Bingxin Zhao, Hao Wu, Yanli Liu, Xinxin Tian, Yaoxing Huo, Shuping Guan, Magnetic solid-phase extraction based on g-C3N4/Fe3O4/MoS2 as a magnetic adsorbent for HPLC-UV determination of fluoroquinolones in chicken and eggs, Anal Methods, 11, 1491-1499 (2019)

 

20.Zhengyu Xiao, Fei Zhang, M.A. Farrukh, Rui Wang, Guowei Zhou, Zhiyong Quan, Xiaohong Xu, Perpendicular magnetic anisotropy in compressive strained La0.67Sr0.33MnO3 films, J Mater Sci, 54:9017–9024 (2019)

 

21.Shan Tao, Zubair Ahmad, Pengyue Zhang, Xiaomei Zheng, Fang Wang, and Xiaohong Xu, Enhancement of magnetic and microstructural properties in Fe-Cr-Co-Mo-V-Zr-Y permanent magnetic alloy, J. Magn. Magn. Mater., 484, 88-942019

 

22.Xiufang Qin, Caiyun Sui, Lanxin Di, Influence of substrate temperature on the morphology and structure of bismuth thin films deposited by magnetron sputtering,Vacuum, 166, 316-322 (2019)

 

23.Ming Yang, Qianhui Bai,Flower-like hierarchical Ni-Zn MOF microspheres: Efficient adsorbents for dye removal,Colloids and Surfaces A,582,123795(2019)

 

24.Xiaohong Xu , Magnetism in d0 oxides,Journal of Semiconductors ,doi:10.1088/1674-4926/40/8/080202(2019)

 

25.XiaoLi Li and XiaoHong Xu,Homogeneous and inhomogeneous magnetic oxide semiconductors,Chin. Phys. B,28,9,098506(2019)

 

26.Shifei Qi, Yulei Han, Fuming Xu, Xiaohong Xu, and Zhenhua Qiao, Engineering giant Rashba spin-orbit splitting in graphene via n-p codoping, Phys. Rev. B, 99, 195439 (2019)

 

27.Jun Zhang, Chaowei Li, Cuiping Yua, Xiaona Wang, Qiulong Li, Huifen Lu, Qichong Zhang,Jingxin Zhao, E. Songfeng, Ming Hu, Yagang YaoLarge improvement of thermal transport and mechanical performance ofpolyvinyl alcohol composites based on interface enhanced by SiO2 nanoparticle-modified-hexagonal boron nitrideComposites Science and Technology169, 167–175(2019)

 

28.Kunhua Zhang,Xinlong Dong,Junjie Zeng,Yulei Han and Zhenhua Qiao, Universal current correlations induced by the Majorana and fermionic Andreev bound states, Phys. Rev. B, 100, 045421 (2019)

 

29.Majeed Ur Rehman,  Xinlong Dong, Tao Hou,  Zeyu Li, Shifei Qi,and Zhenhua QiaoQuantum anomalous Hall effect by coupling heavy atomic layers with CrI3Phys. Rev. B100, 195422(2019)

 

30. Qian Shi, Fengxian Jiang, Yang Yu, Hanxuan Lin, Yunfang Kou, Tian Miao, Hao Liu,Wenting Yang, Wenbin Wang, Peng Cai, Xiaohong Xu, Hangwen Guo, Lifeng Yin, Jian Shen, An Electric-Field-Controlled High-Speed Coexisting Multibit Memory and Boolean Logic Operations in Manganite Nanowire via Local Gating, Adv. Electron. Mater., 5, 1900020 (2019)

 

31. Baoshan Cui,, Hao Wu,Dong Li,Seyed Armin Razavi,Di Wu,Kin L.Wong,Meixia Chang,Meizhen Gao,Yalu Zuo,Li Xi,and Kang L. Wang,Field-Free Spin-Orbit Torque Switching of Perpendicular Magnetization by the Rashba Interface,ACS Appl. Mater. Interfaces,11:39369-39375(2019)

 

32.Wuhong Xue, Shuang Gao, Jie Shang, Xiaohui Yi, Gang Liu, RunWei Li, Recent advances of quantum conductance in memristors, Adv. Electron. Mater., 1800854 (2019)

 

33.Wuhong Xue, Yi Li, Gang Liu, Zhuorui Wang, Wen Xiao, Kemin Jiang, Zhicheng Zhong, Shuang Gao, Jun Ding, Xiangshui Miao, Xiao-Hong Xu, and Run-Wei LiControllable and Stable Quantized Conductance States in a Pt/HfOx/ITO MemristorAdv. Electron. Mater.19010552019

 

34.Zhen Yao, Hui Li, Yingying Fan, Xu Liang, Xiaohong Xu, Jianfeng Li,Pentacoordinated Cobalt(II) and Manganese(II) Porphyrin N-Heterocyclic Carbenes: Isolation, Characterization and Spectroscopy,Dyes and Pigments,107961(2019)

 

35.Lei QiuLi ZhaoXiaojiao WengLaichuan ShenGuoping ZhaoFang WangLinhua Xie,A hybrid coercivity mechanism for exchange-coupled nanocomposite permanent magnets,Journal of Rare Earths, 37,10,1030-1033 (2019)

 

36.Xiaofen Guan, Rongrong Ma, Guowei Zhou, Zhiyong Quan, G. A. Gehring, and Xiaohong Xu,Influence of Fe3O4 on metal–insulator transition temperature of La0.7Ca0.3MnO3 thin films,J Mater Sci, 55(1), 99-1062019

 

37.Yuxin An, Liyan Dai, Ying Wu, Biao Wu, Yanfei Zhao, Tong Liu, Hui Hao, Zhengcheng Li , Gang Niu, Jinping Zhang, Zhiyong Quan and Sunan Ding,Epitaxial growth of b-Ga2O3 thin films on Ga2O3 and Al2O3 substrates by using pulsed laser deposition,Journal of Advanced Dielectrics,9,4,1950032 (2019)

 

38. Ahmad M. A. Saeedi,Fatma M. Gerriu, Minju Ying,Marzook S. Alshammari,Steve M. Heald, Xiaoli Li, Harry J. Blythe, A. Mark Fox and Gillian A. GehringCompeting magnetic effects due to the incorporation of oxygen in thin films of (ZnCo)ORSC Advances9, 380012019